Objava
Tekst objave
Uprava trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisano u sudski registar MBS: 060014618, OIB: 55505367731, pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 09. srpnja 2020. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje


POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 24. kolovoza 2020. godine s početkom u 13 sati u hotelu Issa, u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

D n e v n i r e d:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
a) Pokriće gubitka;
b) Davanje razrješnice:
i. članovima uprave;
ii. članovima nadzornog odbora;
2. Imenovanje revizora Društva;
3. Izmjena Statuta Društva.


P r i j e d l o z i o d l u k a:

Uprava i nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:


Ad 1.

a)
ODLUKA
O POKRIĆU GUBITKA

Gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u svoti od 448.000,00 kn (slovima: četiristo četrdeset osam tisuće kuna) pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.“

b)

i.
Daje se razriješnica upravi Društva te odobrava vođenje poslova Društva nakon zaključenja stečajnog postupka u prosincu 2019. godine.

ii.
Daje se razriješnica nadzornom odboru Društva te odobrava nadzor vođenja poslova Društva nakon zaključenja stečajnog postupka u prosincu 2019. godine.


Ad 2.

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a.


Ad 3.

ODLUKA
O IZMJENI STATUTA

I. Članak 12. stavak 1. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj, u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač svojom odlukom o sazivanju glavne skupštine.“

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

III. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru.


UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, najkasnije do dana 17. kolovoza 2020. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispijeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Materijali za glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva https://hotelsvis.com/ , te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 25. kolovoza 2020. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka glavne skupštine.


VIS d.d.
Uprava
Edo Bogdanović